Reklamace

Realitní Týden s.r.o. je společností, jejímž cílem a posláním je poskytovat našim klientům vysoce kvalitní služby spojené se vzděláváním realitních makléřů, managerů realitních kanceláří, developerů a investorů.

Avšak i přes veškerou možnou naší snahu nelze vyloučit situace, kdy klienti nejsou plně spokojeni s našimi službami či postupem naší společnosti. Tento reklamační řád stanovuje náležitosti a podmínky řešení reklamací a stížností podaných v rámci služeb poskytovaných společností Realitní Týden s.r.o. – obchodní název REALITNÍ TÝDEN.

 

Článek I.

Vymezení pojmů

„Vzdělávací agentura“ nebo „Realitní Týden“, Realitní týden s.r.o IČO: 07669836 se sídlem v Praze 10 – Vršovice, Kodaňská 1516/77, PSČ: 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305175, se rozumí právnická osoba podnikající na území České republiky, jejímž hlavním předmětem podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

„Klientem“ se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které Realitní Týden s.r.o. poskytuje služby na základě smluvního vztahu.

„Reklamačním řádem“ se rozumí dokument informující klienta o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb („reklamace“) včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 

Článek II.

Způsob uplatnění reklamace

Shledá-li klient, že postup vzdělávací agentury nebyl vyhovující, byl v rozporu se smlouvou uzavřenou oběma stranami nebo bude-li mít jiné připomínky či výhrady, je oprávněn je bezodkladně uplatnit u agentury Realitní Týden s.r.o. – Realitní Týden, a to následujícími způsoby:

písemně poštou na kontaktní adresu sídla Realitní Týden s.r.o..

prostřednictvím emailu na adresu: info@realitnityden.cz

Agentura je povinna sepsat o každé přijaté reklamaci, která je u ní uplatněna, reklamační protokol. Ten může být veden i jen elektronicky. Klient má práva na kopii tohoto reklamačního protokolu.

 

Článek III.

Postup vyřízení reklamace

O reklamaci bude agenturou rozhodnuto bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla agentuře doručena.

Agentura posuzuje každou reklamaci individuálně a s přihlédnutím k okolnostem každého případu.

Reklamaci může agentura uznat jako oprávněnou nebo neoprávněnou:

v případě, že agentura uzná reklamaci za oprávněnou, provede všechny úkony, kterými nežádoucí stav odstraní a poskytne klientovi náhradu. Náhrada je poskytována zejména odstraněním závadného stavu a nelze-li závadný stav odstranit nebo by to bylo zjevně bezúčelné, pak přiměřenou slevou z ceny na poskytovaných vzdělávacích službách;

v případě, že agentura uzná reklamaci za neoprávněnou, informuje o tom bezodkladně klienta včetně způsobu vyřízení reklamace a odůvodněním svého rozhodnutí.

 

Článek IV.

Náležitosti reklamace

Každá reklamace musí pro její včasné a odůvodněné vyřízení obsahovat:

identifikaci klienta a kontaktní údaje (jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, v případě právnické osoby její obchodní firmu, identifikační číslo, sídlo a osobu oprávněnou k jednání za společnost, telefonní a e-mailové spojení);

předmět reklamace, včetně evidenčního číslo obchodního případu, kterého se podání týká;

popis významných skutečností a dalších údajů vč. potřebné dokumentace, které jsou klientem považovány za rozhodné, tj. v čem klient shledává postup agentury za nesprávný, v opačném případě bude bez dalšího považována za neoprávněnou a bez dalšího zamítnuta.

K podání a vyřízení reklamace slouží reklamační protokol vzdělávací agentury Realitní Týden s.r.o. K reklamaci musí být v prosté kopii přiloženy dokumenty, jichž se klient dovolává, nebo kterých se reklamace týká.

 

Článek V.

Náklady spojené s řešením reklamace

Náklady na vyřízení reklamace nese vzdělávací agentura. V případě, kdy bude stejným klientem opakovaně uplatněna stejná reklamace bez uvedení nových relevantních zjištění či skutečností, a dále v případech zcela zjevně neoprávněné reklamace může agentura účtovat náklady na vyřízení reklamace klientovi.

 

Článek VI.

Postup při námitce klienta proti vyřízení reklamace

Námitky proti řešení reklamace vzdělávací agentuře je klient oprávněn písemně zaslat bezodkladně obchodnímu řediteli / CEO společnosti Realitní Týden s.r.o. – Miroslav Babka, s tím, že obchodní ředitel společnosti REALITNÍ TÝDEN se k podané námitce ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů vyjádří.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je zveřejněn ve vzdělávací agentuře Realitní Týden s.r.o. na adrese jejího sídla a na internetových stránkách www.realitnityden.cz. Agentura Realitní Týden s.r.o. – Realitní Týden si vyhrazuje právo v případě potřeby tento reklamační řád měnit.

Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2018.

Potřebujete poradit nebo se nás zeptat?